അനന്തത Vulume 3-ന്റെ നാലാം ലക്കം ( Volume 3 Number 4 ; 2012 National Mathematics Year & Alan Turing Year Special issue) പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

Ananthatha Volunume 3 Number 4

Ananthatha  Volunume 3 Number 4
2012- National Mathematics Year & Alan Turing Year - Special Issue

അനന്തത ഡിസംബർ, 2012 (Volume. 3 No.4)

ഗണിതലോകം

ഇ. കൃഷ്ണൻ (2-17)

ഗണിതത്തിന്റെ ദാർശനികപ്രശ്നങ്ങൾ

സി. പി. മുഹമ്മദ് (18 - 22)

സന്ദിഗ്ധസമവാക്യങ്ങളും ചക്രവാളരീതിയും

ടി. ത്രിവിക്രമൻ (23 - 33)

വിശദീകരണാതീതമോ, ഗണിതത്തിന്റെ പ്രകൃതിയിലെ പ്രസക്തി?

കെ. ബാബു ജോസഫ് (34 - 45)

Groups and prime numbers

B. Sury (46 - 64)

Factorising the fifth Fermat's prime

Shailesh Shirali (65 -75)

രാമാനുജൻ സംഖ്യയും എലിപ്റ്റിക് വക്രങ്ങളും

പി. വിനോദ് കുമാർ (76 - 85)

അലൻ മാത്തിസൺ ടൂറിങ്ങ്

ആനായത്ത് രാജഗോപലൻ (86 - 93)

കൃതികളുടെ വികൃതികൾ

ആർ. രാമാനുജം ( 94 -100)

അഭിന്നകങ്ങളും ജ്യാമിതീയ രൂപങ്ങളും

സി. മോഹനൻ (101-110)

ത്രികോണങ്ങളിൽ ചിലത്

വി. സരീഷ് (111-115)

ത്രികോണങ്ങളിൽ നിന്നും

എം. വി. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ (116-118)

Comments

നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക 

Team Ananthatha

Publisher:

T.M.Vasanthakumari (HoD, Dept. Mathematics, Payyanur College)

Chief Editor:

Dr. E. Krishnan (Formerly HoD, Dept. of Mathematics, University College, Thiruvananthapuram)

Editor:

P.Vinod Kumar (Dept. of Mathematics, Payyanur College)

Associate Editor:

A. Nisanth (Dept. of Statistics, Payyanur College)

Managing Editor:

M.Vinod Kumar ( Secretary, Payyanur College Mathematics Alumni Association)

Advisory Board:

Prof.T.Thrivikraman (Formerly HoD, Dept. of Mathematics, CUSAT), Prof. P.V.Sadanandan ( Director, Science Park, Kannur), Prof.A.Vijayakumar (Dept. of Mathematics, CUSAT), Dr.Achuthsankar S Nair (Hon.Director, Centre for Bio-informatics, University of Kerala